అధిక ధర

Name of Complainant Lokaraju panthadi
Date of ComplaintOctober 31, 2023
Name(s) of companies complained against
Category of complaint Railways
Permanent link of complaint Right click to copy link
Share your complaint on social media for wider reach
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Text of Complaint by Lokaraju panthadi:

రైలు నంబరు 09716
తేదీ :31:10:2023
తిరుపతి నుండి విజయవాడ వెళ్తున్న మమ్మల్ని త్రివర్గ ఫుడ్స్ సేల్స్ మెన్ సంప్రదించారు. చపాతి ధర 50/- రూపాయిలు మాత్రమే వుండగా, మా వద్ద 60/- రూపాయిలు తీసుకోవడం జరిగింది.

Image Uploaded by Lokaraju panthadi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *