ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണം വാങ്ങി എനിക്ക് വാറണ്ടി കിട്ടുന്നില്ല

Name of Complainant Sanil.p
Date of ComplaintSeptember 22, 2023
Name(s) of companies complained against
Category of complaint Electronic Appliances
Permanent link of complaint Right click to copy link
Share your complaint on social media for wider reach
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Text of Complaint by Sanil.p:

29/062023തീയതി ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് beatxpy unbolt+ സ്മാർട്ട് വാച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയും ഇപ്പോൾ കേടു വരുകയും ചെയ്തു ഞാൻ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു അവർ പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു എൻറെ വാറണ്ടി നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എനിക്ക് 2499 രൂപ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഈ കമ്പനി എന്നെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്ന യാതൊരു കസ്റ്റമറും മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല ആയതുകൊണ്ട് 2499 രൂപ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു

Image Uploaded by Sanil.p:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *