నేను సీసీ కెమెరా బుక్ చేశాను కానీ నాకు కుళాయి టాప్ వచ్చింది నేను 999 రూపాయిలు చెలించ దయచేసి నా డబ్బులు నాకు ఇప్పించవలసిందిగా కోరుచున్నాను

Name of Complainant Vinod kumar
Date of ComplaintAugust 29, 2023
Name(s) of companies complained against
Category of complaint Electricity
Permanent link of complaint Right click to copy link
Share your complaint on social media for wider reach
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Text of Complaint by Vinod kumar:

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని తూర్పు గోదవరిలో అనపర్తి మండలం లో వుంటాను నా నంబర్ 7075555126

Image Uploaded by Vinod kumar:

నేను సీసీ కెమెరా బుక్ చేశాను కానీ నాకు కుళాయి టాప్ వచ్చింది నేను 999 రూపాయిలు చెలించ దయచేసి నా డబ్బులు నాకు ఇప్పించవలసిందిగా కోరుచున్నాను

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *