ಹಣ ಮರು ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ

Name of Complainant Mamatha m m
Date of ComplaintSeptember 26, 2023
Name(s) of companies complained against
Category of complaint Internet Services
Permanent link of complaint Right click to copy link
Share your complaint on social media for wider reach
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Text of Complaint by Mamatha m m:

ಸೆಂಚುರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಯು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಮುಂಗಡ 5000 ನೀಡಲು ಹೇಳಿದರು 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ನಂತರ 45 ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದರು ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು 🙏 ನನ್ನ ಹಣ ನನಗೆ ಕೊಡಿಸಿ 🙏 ದಯಮಾಡಿ kodisi🙏

Image Uploaded by Mamatha m m:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *