முதலீடு

Name of Complainant Monika
Date of ComplaintMarch 18, 2023
Name(s) of companies complained against
Category of complaint Investments
Permanent link of complaint Right click to copy link
Share your complaint on social media for wider reach
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Text of Complaint by Monika:

@adithyasir03 bitcion trading company முதலீடு செய்தேன் தர வில்லை reopening charge paid நான் பல முறை கேட்டேன் தர வில்லை இதனால் என் வாழ்க்கையில் பல பிரச்சினை தயவுசெய்து தாங்கள் என் பணம்51500 பெற்று தருங்கள் சீக்கிரமாக please

Image Uploaded by Monika:

முதலீடு

One thought on “முதலீடு

  1. சீக்கிரம் பணம் வாங்கி தருங்கள் எனக்கும் என் கணவருக்கும் இருவருக்கும் பிரச்சினை உதவுங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *