ஐியோ மொபைல் டவர் அமைக்க வேண்டும் என்று என்னிடம் 157500 மோசடி

Name of Complainant வாலசெல்வன்
Date of ComplaintFebruary 14, 2020
Name(s) of companies complained against
Category of complaint Internet Services
Permanent link of complaint Right click to copy link
Share your complaint on social media for wider reach
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Text of Complaint by வாலசெல்வன்:

மோகன்ராஜ் என்பவர் என்னிடம் ஐியோ மொபைல் டவா் அமைக்க வேண்டும் என்று கூறி 157500 ருபாய் Dodeja kamlesh AC, no 59165772212

IFSC Code ALLA 0210471 என்ற அக்கவுண்ட்க்கு பணத்தை அனுப்பவும்  என்று கூறி உள்ளார். நான் இந்த 157500 ருபாய் அனுப்பி உள்ளேன்.எனக்கு திருப்பி தர மறுத்து விட்டார். மோகன்ராஐ் மொபைல் நம்பா் 7428421804,8447573153

என்னுடைய நம்பா் 7708909814

Image Uploaded by வாலசெல்வன்:

ஐியோ மொபைல் டவர் அமைக்க வேண்டும் என்று என்னிடம் 157500 மோசடி

FREE! How To Make Rs. 5 Crore By Investing Only Rs. 16,229

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *